About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Dylunio Cwch i Arnofio /Design a Boat to…” to assign it to your class.

Miss Stephens

Student Instructions

Dylunio Cwch i Arnofio /Design a Boat to Float

CYNLLUN: • Braslunio a labelu'ch syniadau dylunio ar ddarn o bapur. • Pa ddefnyddiau fyddwch chi'n eu defnyddio? (Deunyddiau a Awgrymir: ffoil alwminiwm, ceiniogau neu bwysau bach eraill gwrthrychau, cynhwysydd neu sinc wedi'i lenwi â dŵr) • Labelwch eich braslun gyda'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch chi. DYLUNIO: • Adeiladu eich cwch cyntaf. • Profwch eich dyluniad. - A yw'n arnofio? - Gwneud gwelliannau os oes angen. CHWARAE: • Ceisiwch ychwanegu un geiniog ar y tro i'ch cwch. • A allwch chi feddwl am ffordd i wella'ch dyluniad fel y gallai ddal mwy o bwysau? Syniad Her Ychwanegol: ceisiwch greu cwch gan ddefnyddio gwahanol fathau o ddefnyddiau (cardbord, styrofoam, ac ati). Pa nodweddion dylunio sy'n gweithio orau? PLAN: • Sketch and label your design ideas on a piece of paper. • What materials will you use? (Suggested Materials: aluminum foil, pennies or other small weighted objects, a container or a sink filled with water) • Label your sketch with the materials that you will need. DESIGN: • Build your first boat. • Test your design. - Does it float? - Make improvements if needed. PLAY: • Try adding one penny at a time to your boat. • Can you think of a way to improve your design so that it might hold more weight? Additional Challenge Idea: try creating a boat using different types of materials (cardboard, styrofoam, etc). What design features work best?

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, STEAM, Science, Home Learning
20 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire