About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Kawm Cov Suab Cim M” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Kawm Cov Suab Cim M

Kuv paub nyeem cov lus muaj tus cim m, cim b, cim g, cim _. 1. Nrog kuv sib txi cov suab ua ke nrog tus cim. 2. Nias add 3. Ces sib txi cov suab rau 4 lo lus koj ib leeg. 4. Nias mic thiab arrow taw tes rau cov lus. 6. Nias check

1st Grade, Kindergarten, 2nd Grade, World Languages, Reading
4 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading