About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Niam Hnub” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Niam Hnub

Hom Phiaj: Kuv paub qhia kuv niam kuv hlub nws. Hais koj txiv los ib tug hlob pab koj. 1. Mloog. 2. Nias thaij duab. 3. Nias upload duab. 4. Nias kos duab thiab sau lus kom zoo zoo. 5. Nias thiab nyeem. 6. Nias Hnub Sunday, nyeem rau koj niam.

1st Grade, World Languages, Writing
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

mother's day, "niam hnub", hmong, hlub, nyiam