About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Suav Cov QDNP” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Suav Cov QDNP

Ua nrog ib tug khub. Suav cov npib QDNP. 1. Nias add 2. Dov lub daij. Txav li tus leb. 3. Sib ntxiv. (Yog tsis muaj daij, muab ib daim ntawv txiav ua rau daim loj ib yam, sau tus leb 1,2,3,4,5,6. Muab khwb. Ces rho ib daim.)

1st Grade, Math, World Languages
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading