About Seesaw Sign Up

Teachers, save “كتابة نص سردي” to assign it to your class.

Samah Alhumidi

كتابة نص سردي

Grades: 6th Grade, 7th Grade, 5th Grade
Subjects: World Languages

Student Instructions

يكتب المتعلم نص سردي يؤسس حبكة وإطار زمني ومكاني ويصف المشاعر والأشخاص

Loading