About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Suav Cov Npib DNP” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Suav Cov Npib DNP

Ua nrog ib tug khub. Suav cov npib DNP. 1. Nias add 2. Dov lub daij. Txav li tus leb. 3. Suav cov npib. (Yog tsis muaj daij, muab ib daim ntawv txiav ua rau daim loj ib yam, sau tus leb 1,2,3,4,5,6. Muab khwb. Ces rho ib daim.)

2nd Grade, Kindergarten, 1st Grade, World Languages, Math
6 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading