About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Rov Kawm Cov Ntsais 2-Seem thiab 3-Seem” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Rov Kawm Cov Ntsais 2-Seem thiab 3-Seem

Hom Phiaj: Kuv paub qhia txog cov ntsais 3-seem. 1. Nias add 2. Mloog. 3. Nias txhais tes. 4. Ua game. Leej twg yeej? 5. Nias mic thiab arrow Qhia 2 yam txog 3 lub ntsais. 6. Nias check

1st Grade, World Languages, Math
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

"ntsais 3-seem" , leb, hmong, "ntsais 2-seem" , "ua si ntsais"

Loading