About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Siv Ntau Txoj Kev Ua Tus Leb” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Siv Ntau Txoj Kev Ua Tus Leb

Hom Phiaj: Kuv paub siv ntau txoj kev los ua tus leb. 1. Nias add 2. Mloog. 3. Mus rau nplooj 2. 4. Nias pencil 5. Nias mic thiab arrow nyeem 3 qho rau xib fwb. 6. Nias check

1st Grade, World Languages, Math
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

name box, hmoob, "ua tus leb", "name box"

Loading