About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 3: Số-Tập viết” to assign it to your class.

Viết số cho đúng với chữ (Write down correct numbers) 1. Bốn trăm lẻ năm = 2. Năm trăm năm mươi lăm = 4. Hai ngàn lẻ ba = 5. Sáu ngàn chín trăm năm mươi hai = 6. Một triệu hai trăm ngàn = 7. Bảy mươi lăm = 8. Mười ngàn mười = 9. Hai ngàn năm trăm lẻ chín = 10. Sáu trăm bốn mươi bốn =

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 3: Số-Tập viết

Viết số cho đúng với chữ Write down correct numbers for the number in word forms

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: