About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Tsiaj Ntawv Txiv Ob Tug hm hn” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Tsiaj Ntawv Txiv Ob Tug hm hn

Hom Phiaj: Kuv paub mloog cov suab tsiaj ntawv txiv ob tug zoo zoo. 1.Mloog. Ua cov suab. 2. Nias add 3. Mloog cov lus zoo zoo. 4. Txav cov suab kom yog. 5. Nias mic thiab arrow Rov qab nyeem cov lus kom yog. 6. Nias check

1st Grade, Writing, World Languages, Reading
4 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

skills, "tsiaj ntawv txiv ob tug", hmong,

Loading