About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Siv Ntxiv Nrog 10” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Siv Ntxiv Nrog 10

Hom Phiaj: Kuv paub sib ntxiv nrog kaum. 1. Nias 2. Mloog. 3. Mus rau nplooj 2. 4. Nias sau kab leb sib ntxvi nrog 10. 5. Nias thiab nyeem 2 kab leb sib ntxiv. 6. Nias

1st Grade, Math, World Languages
6 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

adding 10, hmoob, "leb sib ntxiv", "ntxiv kaum", "ntxiv 10"