About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Siv Ntxiv Nrog 10” to assign it to your class.

Moslais Xiong

Student Instructions

Siv Ntxiv Nrog 10

Hom Phiaj: Kuv paub sib ntxiv nrog kaum. 1. Nias add 2. Mloog. 3. Mus rau nplooj 2. 4. Nias pencil sau kab leb sib ntxvi nrog 10. 5. Nias mic thiab arrow nyeem 2 kab leb sib ntxiv. 6. Nias check

1st Grade, Math, World Languages
6 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

adding 10, hmoob, "leb sib ntxiv", "ntxiv kaum", "ntxiv 10"

Loading